การประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 3/2562(10)

by | Apr 29, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 3/2562(10) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้
1.โครงการ “FTI Chairman Club”
2.งาน Singularity University Summit, Exponential Manufacturing Thailand 2019
3.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญประธานภาค ประธานจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.ประชุมสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดสัญจร
5.โครงการ ECO F.T.I. อุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมสีเขียว
6.โครงการความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าใน 5 ภูมิภาค
7.แนวทางเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพร้อมแผนงานเพิ่มสมาชิก
8.การขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
9.โครงการ SME Regular Level ปี 2562

พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ประธานภาค ประธานกลุ่มจังหวัด ประธานจังหวัด วาระ 2561-2563 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 
X
X