เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสายงานอุตสาหกรรมฯ ดำเนินการประชุมหารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี โดยมีสมาชิก 35 ท่าน จากกลุ่มฯ เคมี/ ไฟฟ้าฯ / โรงกลั่นน้ำมันฯ / ปิโตรเคมี / ปูนซีเมนต์ / อาหาร / ยา ณ ห้องประชุม 1010 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยที่ประชุมมีการหารือถึงรายละเอียดใน (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกำหนดนิยามและประเภทของสารเคมี ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการทั้งวงจรชีวิตของสารเคมีและองค์ประกอบของคณะกรรมการภายใต้พ.ร.บ.ฯ
อีกทั้งยังมีการเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ อาทิ ขอให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในด้าน
economic impact การบังคับใช้ พ.ร.บ.สารเคมีควบคู่ไปกับพ.ร.บ.วัตถุอันตราย การขยายเวลาก่อนการบังคับใช้อย่างน้อย 1 ปี และเพิ่มผู้แทนจาก ส.อ.ท. ในคณะกรรมการทุกระดับ

 

X
X