ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562

by | May 10, 2019 | นครสวรรค์, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมด้วย

ในที่ประชุมทบทวนและพิจารณาเตรียมเสนอวาระเพิ่มเติมของ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานฯ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ต่อไป นอกจากนี้ยังสรุปการพิจารณาสรรหาที่ปรึกษาในคณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  และรับฟังการนำเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จาก สสว. อีกด้วย

X
X