เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวเปิดงาน ” การมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ปีงบประมาณ 2561 ”  ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Commom Area VDO wall ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ จะทำให้ผู้อบรมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นฐานของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และการประเมิน ISO/IEC 15504 (33000) ในด้าน Software Development และสามารถต่อยอดในด้าน Service , System , Organization Management และด้านอื่นๆต่อไปได้ โดยโครงการฯ ดำเนินการฝึกอบรมทั้ง 5 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 4 จังหวัดภูเก็ต
รุ่นที่ 5 กรุงเทพฯ

X
X