เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 . คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม เป็นประธานดำเนินการประชุมสายงานฯ อุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมีการพิจารณาวาระสำคัญดังนี้

  • การจัดงาน “Amazing Thailand Brand Made in Thailand” : The Longest Runway ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
  • แนวทางการดำเนินเงินตามประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่
  • โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP)
  • โครงการจัดทำดัชนีรายอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่ Big Data
  • การจัดงาน SCB-FTI Factory Well-Being #18 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
  • งานเสวนา Construction Sector’s Direction into Sustainable Digitalization  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8
    สภาอุตสาหกรรมฯ
X
X