วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธาน ส.อ.ท. ร่วมแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้อง PTT (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า แม้ดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบการเองยังคงมีความกังวลต่อการชะลอตัวของภาคการส่งออก จากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท โดยภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งการเจรจาข้อตกลงทางการค้า FTA ระหว่าง Thai – EU เพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุน รวมถึงเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษี ซึ่งจะช่วยให้ภาคการส่งออกในครึ่งปีหลังดีขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,146 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 29.1,36.0 และ 34.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 35.7, 32.6,16.8,17.2,23.0 และ 10.4 ตามลำดับ และแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 80.7 และ 19.3 ตามลำดับ

โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 95.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 95.0 ในเดือนเมษายน โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในองค์ประกอบยอด คำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

จากการสำรวจ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยบวกจากการบริโภคในประเทศเป็นสำคัญ สะท้อนจากการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า การพิมพ์ เยื่อและกระดาษ ขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐยังส่งผลดีต่อสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขณะที่ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขยายตัวต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการชะลอตัวของภาคการส่งออกที่เกิดจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 102.9 โดยเพิ่มขึ้นจาก 101.9 ในเดือนเมษายน เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าและการลงทุนของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1.ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษี เช่น มาตรการชอปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ

2.เร่งการเจรจาข้อตกลงทางการค้า FTA ระหว่าง Thai – EU เพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

 

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ได้เปิดเผยว่า จำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนพฤษภาคม 2562  มียอดผลิตรถยนต์ 181,338 คัน ลดลงร้อยละ 6.11 ยอดขายในประเทศ 88,097 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และยอดการส่งออก 95,331 คัน ลดลงร้อยละ 3.58

 

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท. ได้แถลงข่าวเรื่อง “แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ Smart Industry” โดยเปิดเผยว่า แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2562 มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกแยกผลิตภัณฑ์เป็น

     เครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มูลค่าส่งออก 258,807 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.74 %

     อิเล็กทรอนิกส์ส่งออกขยายตัวลดลง มูลค่าส่งออก 347,156 ล้านบาท ขยายตัวลดลง -11.29 %

โดยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกหลักที่ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ขยายตัว 20.24 % แผงสวิตช์ แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าฯ ขยายตัว 9.11 % และหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัว 11.45 %

     ตลาดส่งออกหลักเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ได้แก่ ญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้น 21.92 %, US สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น13.74%, เวียดนาม ขยายตัวลดลง -7.49 % และจีน ขยายตัวลดลง -13.88 %

     ตลาดส่งออกหลักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ขยายตัวลดลง  -10.97 %,  ฮ่องกง ขยายตัวลดลง -13.33 %, ญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.54 % และจีน ขยายตัวลดลง -21.48 %

X
X