การประชุมสายงานฯ อุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562

by | Jul 10, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสายงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 7 เพื่อชี้แจงประเด็นเรื่องการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)และแนวทางการแก้ไขพร้อมมาตรการป้องกันการสวมสิทธิ์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสวมสิทธิ์ C/O กรมฯ ได้รับแจ้งจาก OLAF (European Anti-Fraud Office) เรื่องการนำเข้าจักรยานไฟฟ้าสวมสิทธิ์เข้ายุโรป จึงขอให้กรมฯ ตรวจสอบใบ C/O ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการสวมสิทธิ์จริง กรมฯ จึงได้แจ้งข้อมูลให้ OLAF รับทราบ เพื่อเก็บภาษีย้อนหลังและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2.การออกใบ C/O ของสภาอุตสาหกรรมฯ จากการตรวจสอบของกรมฯ พบว่าไม่มีการสวมสิทธิ์ (ใบ C/O ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นเพียงการยืนยันแหล่งกำเนิดเท่านั้น ไม่สามารถยื่นใช้สิทธิ์อื่น ๆ ได้) เนื่องจากมีระบบคัดกรองที่ดีและมีมาตรฐาน อีกทั้ง สภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีระบบการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าออนไลน์ e-C/O ที่ถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ แผนงานต่อไป กรมฯ จะเชิญหน่วยงานที่ออกใบรับรอง C/O มาพูดคุยเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขและมาตรการการป้องกันอีกครั้ง เพื่อให้มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
X
X