สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Jul 30, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 6/2562 (13) ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง SCG (802) ชั้น 8 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้

ในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้
1.ปฐมนิเทศการจัดตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ส่วนภูมิภาค
3.โครงการความร่วมมือกับสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ
– แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด)
4. สายงานทะเบียน
– แผนงานเพิ่มสมาชิก
– คณะทำงานสิทธิประโยชน์การใช้บริการต่างๆ สำหรับกรรมการและสมาชิก ส.อ.ท.
5. สายงานกฎหมายและภาษี
– การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า
6. สายงานแรงงาน
– การเข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62
– การแถลงข่าว ส.อ.ท. เสนอนโยบายค่าจ้างและการยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
– การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ของสำนักงานประกันสังคม
7. สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
– ความคืบหน้ากิจกรรม Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs
8. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (IEC)
– ขั้นตอนปฎิบัติกับสภาฯจังหวัดที่เป็นตัวแทนสาขา
9. โครงการพัฒนาด้านบัญชี การเงินสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2562

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. รองประธาน ส.อ.ท. คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงษ์ คุณปรีชา ส่งวัฒนา คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตกุล และคุณอภิชิต ประสพรัตน์ โดยมีประธานภาค-เลขาภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการสายงานจังหวัด วาระปี 2561-2563 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

X
X