ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ

by | Aug 5, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ

คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำทีมประธานสภาฯ 4 กลุ่มจังหวัด และประธานสภาฯ จังหวัด 16 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติบรรยาย บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน และคุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย การเสริมสร้างภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในภาคเหนืออย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

วันที่ 2 ส.ค. 62 ได้รับเกียรติจาก คุณไพศาล จตุรพิธพร ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)” และ ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพของภาคเหนือเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ http://www.jpp.moi.go.th/item.php?id=109

X
X