Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ

APEC Business Travel Card APEC (ABTC)
บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค
Slider

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่จะทำการสมัครบัตร ABTC จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบริษัทที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่ : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย

การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้งานระบบ

หนึ่งบริษัทสามารถมีตัวแทนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ 5 คน โดยตัวแทนแต่ละคนสามารถทำการสมัครให้กับพนักงานในบริษัทได้ไม่จำกัดจำนวน และตัวแทน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 2 บริษัทเท่านั้น

APEC Business Travel Card (ABTC)

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค

เป็นเสมือนวีซ่าซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ (ปัจจุบันมีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ) ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองโดยสามารถใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค บัตร ABTC มีอายุการใช้งาน 5 ปี กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุเท่ากับหนังสือเดินทาง *** หนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัคร จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

X
X