สิทธิประโยชน์จาก BOI
การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร

Slider

ด้วยเจตนารมย์ความมุ่งมั่นตระหนักถึงการค้ายุคโลกาภิวัฒน์ฯ (Globalization) ธุรกิจแข่งขันอย่างเสรีมีบทบาทความต่อเนื่อง กระบวนการธุรกิจที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และ ชัดเจน (Just – In – Time) ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งกับการสร้างความได้เปรียบทางการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ “การพิจารณาสูตรการผลิต” ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นขอรับบริการพิจารณาสูตรการผลิต BOI มาตรา 36

  • เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับบริการพิจารณาสูตรการผลิต BOI มาตรา 36
  • ส่งเอกสารมายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “งานพิจารณาสูตรการผลิต BOI” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011 หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเอง ติดต่อ : นางสาววราภรณ์ คงกรุด โทรศัพท์ : 02-345-1152
  • เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร ภายใน 15 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ หากเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการแก้ไข
  • ครั้งที่ 1 แจ้งส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งทาง E-mail
  • ครั้งที่ 2 หากลูกค้ายังไม่ส่งเอกสารมาภายในเวลาที่กำหนด จะดำเนินการแจ้งทวงถามลูกค้าอีกครั้ง โดยกำหนดให้ส่งเอกสารภายใน 5 วันทำการ
  • หากยังไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลังจากแจ้งครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำลายเอกสารทั้งหมดเนื่องจากเป็นความลับของลูกค้า
  • เอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณา ประทับตรา ส.อ.ท. เสนอผู้มีอำนาจลงนามกำกับสูตรการผลิต เสนอไปยัง BOI เพื่อการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 15 วันทำการ (ส่ง BOI ทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) และรับหนังสืออนุมัติสูตรการผลิตกลับ (ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดตามผลการพิจารณาของ BOI ได้ที่ Doctracking ของ BOI)
  • เจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ E-mail เพื่อรับหนังสืออนุมัติสูตรการผลิต และชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมการบริการ (อัตราค่าธรรมเนียม) ที่กำหนดไว้ตามระดับงาน ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมารับหนังสืออนุมัติสูตรและชำระค่าธรรมเนียมที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เท่านั้น
X
X