ติดต่อเรา

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

Industrial Promotion and Support Department

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-345-1161 ถึง 79

X
X