previous arrow
next arrow
Slider

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

    เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างหมู่สมาชิก คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2543 ให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

 • เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกของสภาตามกลุ่มที่สภากำหนด
 • เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับรัฐ
 • เพื่อเป็นที่สำหรับสมาชิกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 • เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 • เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้
 • เพื่อกระทำการใด ๆ อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมกับส่วนงานราชการ ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค
 • เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษาและส่งเสริมเสถียรภาพและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้
 • เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีสมรรถภาพสูงขึ้น
 • ร่วมมือประสานงานกับสมาชิกของสภาและกลุ่มสมาชิกอื่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภา
 • เพื่อส่งเสริม และหาช่องทางสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศได้ขยายตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภากำหนด
X
X